SUIWEL FINANSIËLE BESTUURSPROGRAM

 

INKOMSTE EN KOSTE TOEKENNINGSGIDS

 

 

BTW MOET NIE IN ENIGE INSKRYWINGS INGESLUIT WORD NIE

 

1 Maart 2000

 

INKOMSTE

 

1.  MELK VERKOPE   Netto inkomste vir alle melk verkope.  Trek af vervoerkostes, alle heffings en aangekoopte aandele aftrekkings.  Sluit asseblief ook kontantverkope in.

 

2.  VEE VERKOPE   Bruto inkomste (heffings, vervoer, ens. ingesluit) van die verkoop van uitskotkoeie, teelkoeie, verse, bulkalwers en osse.  Veeverkope en huurkoopdelging vir vee-aankope moet in hakies langs die veeverkopingsbedrag (as ’n negatiewe bedrag) aangeteken word.

 

3.  ANDER SUIWEL INKOMSTE   Sakke verkoop; heffings terugbetaal; dividende en bonusse ontvang; surplus graanverkope; weidings verhuur; land verhuringsinkomste; verhuringskostes vir beeste moet hier afgetrek word.

 

4.  NIE-SUIWEL INKOMSTE   Enige inkomste vanaf ondernemings wat nie direk aan suiwel verbonde is nie, soos bv. varke verkoop; aartappels, ens. verkoop; inkomste vanaf enige bron wat nie vir die suiwel-onderneming beskikbaar is of sou wees nie, maar waarvoor die kostes deur die melkery betaal word.

 

 

UITGAWES

 

LOPENDE KOSTES

 

5.  VEEARTSENY/MEDISYNE   Melkaantekeningsgelde; veeartsgelde; veeartsvervoerkoste; alle medisyne; entstowwe; dipstowwe; melksalf.

 

6.  SEMEN EN KI TOEBEHORE   Bulsaad/Semen; KI toebehore; KI handskoene, Vloeibare stikstof.

 

7.  ANDER SUIWEL KOSTES   Veevervoer; melkheffings en bemarkingsonkostes; slagpalegelde; onderdele van en herstellings aan melkmasjiene en melktenke; melkfilters; mastitisbekers (“strip cups”); oorplaatjies; papierhanddoeke; vlieë beheer; wasmiddels; seep.

 

 

AANGEKOOPTE VOER KOSTE

 

8.  AANGEKOOPTE VOERE VIR KOEIE   Alle voere aangekoop vir beide droë en lakterende koeie, hetsy voorgemeng of aangekoop as aparte bestanddele; suiwelmeel; volledige rantsoen (“complete feed”); tuismeng bestanddele  -  mielies; “hominy chop”; proteien aanvullings; HPK; semels; “pollard”.

 

9.  AANGEKOOPTE VOER VIR VERSE   Alle voere soos hierbo aangekoop, maar spesifiek bestem vir verse (diere vanaf ses maande oud tot kalwing).

 

10.  AANGEKOOPTE VOER VIR KALWERS   Melkvervangers (verkoopbare volmelk aan kalwers gevoer sal gekodeer word en hier deur die program bygevoeg word); kalfaanvangsmeel; kalfgroeimeel; kalf volledige meel; “veal finisher”; alle voere vir hierdie klas dier aangekoop, hetsy voorgemeng of apart gekoop as die verskillende bestanddele.

 

11.  ANDER AANGEKOOPTE VOERE   Aangekoopte voere wat nie maklik of gerieflik in enige van die ander kategorieë pas nie, mag hier gekodeer word; minerale aanvullings (Epolfos; Kynofos ens.); molasse; LS33; vervoerkostes van voere; aangekoopte hooi; sakke gekoop.

 

 

TUIS-GEPRODUSEERDE VOERKOSTE

 

12.  KUNSMIS   Kunsmis en kalk wat gebruik word vir die produksie van voer vir suiweldiere.

 

13.  SAAD   Saad vir weidings; mieliesaad; saad-inentings gebruik in die produksie van voer vir suiweldiere.

 

14.  ONKRUID-/PLAAGDODERS   Onkruid- en plaagdoders gebruik in die produksie van voer vir suiweldiere.

 

15.  ANDER/VERVOER   Kunsmis vervoerkostes; baaldraad; kunsmis-versekering; afslag op kunsmis - in hakies; hael-versekering, kontrakteur.

 

 

ARBEID

 

16.  LONE   Arbeider kontantlone; bestuurder se salaris; LBS, mediese skema & pensioen.

 

17.  RANTSOENE   Personeel rantsoene; personeel se veevoer.

 

18.  ANDER ARBEIDSKOSTES   Medies; kleding; rubberstewels; werkloosheids- en ongevalle- versekeringsfonds.

 

 

MEGANIESE KOSTE

 

19.  BRANDSTOF & OLIE   Diesel; olie; petrol; smeermiddels.

 

20.  TREKKER H&O   Alle trekker onderdele en herstelwerk kostes.

 

21.  IMPLEMENTE H&O   Alle herstel aan en onderdele vir plaasgereedskap, trekkers uitgesluit.

 

22.  ANDER MEGANIESE KOSTES   Voertuiglisensies; motors en bakkies herstel en onderdele; besproeiingstoerusting onderdele en herstelwerk.

 

ANDER VASTE KOSTE

 

23.  VERSEKERING   Alle versekering  -  omvattende , voertuie, geboue, verbande.

 

24.  ELEKTRISITEIT   Plaas en huis Evkom rekeninge.

 

25.  H&O VASTE VERBETERINGS   Herstel & onderhoud van geboue, heinings, paaie, grondbewaringsondernemings.

 

26.  ANDER   Bankfooie; grootboekgelde; inkomstebelasting; konsultasies; boekhoudingsgelde; kosteberekeningsdienste; prokureursgelde; donasies gemaak.

 

27.  DIVERSE KOSTE   Alle diverse vaste koste  -  telefoon, tydskrif-intekengelde, skryfbehoeftes, grondhuur, verbruiksvoorraad.

 

 

FINANSIËLE KOSTE

 

28.  RENTE   Rente op huurkoop-, bank-, huurkontrak- en verskaffers- rekeninge.

 

29.  SKULDDELGING   Terugbetaling van kapitaal van lenings; verband terugbetalings.

 

 

KAPITALE KOSTE

 

30.  ONTTREKKINGS   Persoonlike lewenskoste; skoolgelde; persoonlike versekering; persoonlike mediese skema.

 

31.  VASTE VERBETERINGE   Koste van verbeteringe aan alle nuwe geboue, damme, paaie, heinings - alle NUWE vaste aanlegte.

 

32.  MASJINERIE & TOERUSTING   Koste van alle NUWE roerende goedere gekoop - trekkers, bakkies, voermengers, voerders, implemente - minimum waarde van R2,000, kodeer anders as 27 DIVERSE KOSTE.